อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / พระบรมรูปมหาราช ๙ พระองค์

ภายในอาคารประกอบพิธี

   
พระบรมรูป มหาราช ๙ พระองค์

 

ในอาคารประกอบพิธีได้ประดิษฐานพระบรมรูปโลหะรมดำ ขนาดเท่าพระองค์จริง ของพระมหาราช ๙ พระองค์ เหนือแท่นหินแกรนิตสีดำ ได้แก่
- พระเจ้าพรหมมหาราช
- พระเจ้ามังรายมหาราช
- พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช
- พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.