อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / ดวงโคมนิรันดร์ประภา

 

ดวงโคมนิรันดร์ประภา

 

   
ดวงโคมนิรันดร์ประภา

 

ดวงโคมนิรันดร์ประภา คือ ประติมากรรมรัตนชาติประดิษฐ์ขึ้นจากแก้วผลึกที่มีในประเทศไทย
บรรจุในครอบแก้ว ตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนสีขาว ภายในบรรจุดินสรมภูมิสำคัญของชาติ ๑๐ แห่ง

ดวงโคมนิรันดร์ประภา มีที่มาจากคำว่า "วีรกรรมแห่งชาติ" อันเป็นผลของการกระทำที่สูงส่งและบริสุทธิ์ใจของวีรชนชาวไทย ไม่มีการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย ดวงโคมนิรันดร์ประภา จึงได้สร้างติดตั้งไว้หน้าอาคารประกอบพิธี มีความสุกสกาว เรืองรองตลอดไป คล้ายกลุ่มแสงที่เปล่งออกจากอัญมณีล้ำค่า เปรียบเสมือนชื่อเสียง เกียรติคุณแห่งวีรกรรมที่ควรอยู่ในความทรงจำอันเป็นอมตะของปวงชนชาวไทย

ดวงโคมนิรันดร์ประภามีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ส่วน คือ

๑. โคมแก้วดวงโคมนิรันดร์ประภา ออกแบบและสร้างจากแผ่นแก้วหนา ตัดเข้ารูปทรงพุ่ม ๘ เหลี่ยม วางซ้อนกันสอบขึ้น ด้านบนเป็นพุ่มยอดตัด สูง ๖๐ ซม.หนัก ๔๕ กก.วางอยู่บนฐานที่สร้างด้วยระบบป้องกันความร้อน และป้องกันการถ่ายเทของอากาศ

๒. ประติมากรรมส่วนให้แสงสว่าง ได้รับการออกแบบและสร้างให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องประกอบด้วย ผลึกวัตถุโปร่งแสง ๑๘ ชิ้นได้แก่

๒.๑ ผลึกเลนส์เว้า ๘ เหลี่ยมทรงตั้ง สูงประมาณ ๓๐ ซม.เส้นผ่าศูนย์กลางในส่วนของเลนส์เว้าเจียรไนร เป็นชิ้น ๙ ชั้น ต่อเนื่องลงไปถึงฐาน ๘ เหลี่ยมโดยจัดวางให้เหลี่ยมทั้ง ๘ ของฐานหัน ตรงตามทิศที่สำคัญทั้ง ๘ ทิศ และจัดวางอัญมณีสีตรงตามทิศทั้ง ๘ เชื่อถือในตำราพิชัยสงคราม ซึ่งเน้นรักษาทิศทั้ง ๘ ทิศ รวมเรียกว่า "อัษฎิกบาล"
- ทิศตะวันออก ตรงกับสีเขียว (มรกต) มีพระอินทร์ เป็นโลกบาลประจำทิศ
- ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตรงกับสีเหลือง (บุษราคัม) มีพระอัคนี เป็นโลกบาลประจำทิศ
- ทิศใต้ตรงกับสีแดง (โกเมน) มีพระยม เป็นโลกบาลประจำทิศ
- ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตรงกับสีนิลดำ (อุละกะ) มีพระนิรฤติ เป็นโลกบาลประจำทิศ
- ทิศตะวันตก ตรงกับสีขาว (มุก) มีพระวรุณ เป็นโลกบาลประจำทิศ
- ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตรงกับสีน้ำเงิน (เพทาย) มีพระวายุ เป็นโลกบาลประจำทิศ
- ทิศเหนือ ตรงกับสีเหลือง (ไพฑูรย์) มีพระกุเวรเป็นโลกบาลประจำทิศ
- ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงกับสีแดง (ทับทิม) มีพระอิศานเป็นโลกบาลประจำทิศ

๒.๒ ผลึกปริซึมใสทรงพุ่มเจียระไนเป็นเหลี่ยม ใช้ครอบด้านบนเลนส์เว้า ๘ เหลี่ยม
ดังกล่าว สูงประมาณ ๑๐ ซม.

๒.๓ ผลึกแก้วทรงปริซึมขนาดใหญ่ รวม ๑๖ ชิ้น หนักมากกว่า ๑๙,๐๐๐ กรัม ใช้เป็นกลีบบัววางรอบฐาน เลนส์เว้า ๘ เหลี่ยม ซึ่งตั้งบนพานอัญมณีสร้างด้วยพลอยเนื้ออ่อนสีเขียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากพาน ๓๘ ซม. หนัก ๓๗,๐๐๐ กรัม

๓. ส่วนฐานดวงโคมนิรันดร์ประภา คือ แท่นรองรับองค์ประติมากรรมและโคมแก้ว ติดตั้งหันหน้าออกทางทิศเหนือสู่ลานประกอบพิธี สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวจากเมืองคาราร่าประเทศอิตาลีแกะสลัก ด้านหน้าเป็นภาพหรีดลายดอกไม้นูน ซึ่งเป็นผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.เปาโล เวียกี้ นายช่างฝีมือระดับโลกจากประเทศอิตาลี ฐานหินอ่อนนี้มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมแรง สอบเป็นเชิงขึ้นด้านบน ด้านหลังฐานมีประตูเข้าภายในฐาน ซึ่งติดตั้งระบบแหล่งกำเนินแสงสีขาว และระบบไฟฉุกเฉินเพื่อสำรองเมื่อระบบไฟฟ้าปกติดับ สำหรับด้านข้างเชิงฐานดวงโคมนิรันดร์ประภาทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ออกแบบสร้างเป็นที่บรรจุดินสมรภูมิที่สำคัญ ๑๐ แห่ง จัดเวียนตามเข็มนาฬิกา

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.