อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / มงคล8

 
มงคล ๘

 

มลคลแปด ประดับบนบานกระจกข้างบานหน้าต่างด้านทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก ด้านละ ๘ ภาพ ซึ่งเป็นภาพที่เหมือนกันทั้ง ๒ ด้าน เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา มงคลทั้ง ๘ ประการ มีตำนานในคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ ได้แก่

ตะบองหรือคฑาวุธ
สังข์
จักร์
ธงสามชายหรือธงชัย
ขอช้าง
อุณหิศหรือหญ้าแพรก
โคอุศุภราช
หม้อน้ำมนต์

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.