อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / มงคล8 / โคอุศุภราช

   
มงคล ๘ - โคอุศุภราช

 

 

โคอุศุภราช โคอุศุภราช โคอุศุภราช หรือโคนนทิการ

เป็นพาหนะ แห่งองค์พระอิศวร พราหมณ์จึงเคารพนับถือมากถือว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์หนึ่ง เมื่อจะทำการมงคลใดๆ ได้นำเอามูลโคมาเจิมที่หน้า เพื่อให้เกิดศิริมงคลและถือว่า โคอุศุภราชเป็นมงคลประการที่เจ็ด

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.