อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / มงคล8 / ธงสามชายหรือธงชัย

   
มงคล ๘ - ธงสามชายหรือธงชัย

 

 

ธงสามชายหรือธงชัย

เป็นอิศวรราชูปโภคตรีธุช หรือธงสามชาย ให้เป็นเครื่องหมายแทนพระผู้เป็นเจ้า
ทั้งสาม หรือตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหมให้เป็นธงนำกองทัพเทพยดา เมื่อออกรบกับอสูร จึงถือว่าเป็นมงคลประการที่สี่


 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.