อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / มงคล8 / ขอช้าง

   
มงคล ๘ - ขอช้าง

 

 

ขอช้าง

ตามตำนานกล่าวว่า มีช้างชื่อเอกทันตเกิดในป่าหิมพานต์ เป็นช้างที่ดุร้ายและมีฤทธิ์มาก เที่ยวกระทำร้ายเทวดาและมนุษย ์ไม่มีผู้ใดจะปราบปรามได้

พระนารายณ์ ผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จไปปราบ โดยทิ้งเชือกมาศคล้องช้างเอก-ทันต์ได้ และนำพระแสงตรีปักลงบนพื้นดิน เนรมิตให้เป็นต้นมะตูมใหญ่ ผูกช้างเอกทันต์ไว้ แล้วหักกิ่งนั้นทำเป็นขอบังคับช้างเอกทันต์ ภายหลังได้มอบขอช้างนี้ให้เป็นเทพ อาวุธของพระพิฆเนศวร จึงถือว่าขอช้างเป็นมงคลประการที่ห้า

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.