อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / มงคล8 / จักร์

   
มงคล ๘ - จักร์

 

 

จักร์

จักร์ เป็นเทพอาวุธของพระอิศวร และพระนารายณ์ผู้เป็นเจ้า ทำเป็นรูปแฉกเวียนขวาเป็นทักษิณาวรรษ แต่ละแฉกทำเป็นสัญลักษณ์ แทนเทวดานพเคราะห์ คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัส-บดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ จึงถือว่า จักร์ เป็นมงคลประการที่สาม

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.