อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / มงคล8 / สังข์

   
มงคล ๘ - สังข์

 

 

สังข์

สังข์ ในปางปฐมกัปป์พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งต่าง ๆ โดยทรงมอบหน้าที่ให้ท้าวมหาพรหมสร้างคัมภีร์พระเวทขึ้นไว้เป็นของคู่โลก เพื่อใช้มอบให้มนุษย์ใช้สั่งสอนสืบไป

เมื่อท้าวมหาพรหมสร้างคัมภีร์พระเวทแล้ว จะนำไปถวายพระอิศวร ระหว่างทางได้ลงสรงน้ำในมหาสมุทร โดยวางพระคัมภีร์ พระเวทไว้บนตลิ่ง ปรากฏว่า มีพรหมตนหนึ่งซึ่งเป็นคู่อริกับท้าวมหาพรหม จุติจากพรหมโลกลงมาเกิดเป็นยักษ์หอยสังข์

ซึ่งสังข์ อสูรลอบลักคัมภีร์พระเวท กลืนลงไปในท้อง พระนารายณ์ต้อง อวตารลงมาเป็นปลากรายทองที่ปางมัสยาวตาร ฆ่าสังข์อสูรตายแล้วใช้พระหัตถ์ล้วงลงไปในท้อง เอาคัมภีร์พระเวทขึ้นมาถวายพระอิศวร จึงมีเทวะโองการว่าต่อไปผู้ใดจะทำการมงคล ให้ใช้สังข์เป็นเครื่องหลั่งน้ำมนต์ประสาทพรให้เกิดสวัสดิมงคล เพราะสังข์์นั้นประกอบด้วยมงคล ๒ ประการ คือ จุติมาจากพรหมโลก โดยเก็บพระคัมภีร์พระเวทพระธรรมศาสตร์ไว้ และมีรอยพระหัตถ์พระนารายณ์ เป็นเจ้าประทับไว้ จึงถือเป็นมงคลประการที่สอง

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.