อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / มงคล8 / ตระบอง

   
มงคล ๘ - ตระ์บอง

 

 

ตระบอง

ตระบองหรือคฑาวุธ เกิดขึ้นโดยพระนารายณ์เป็นเจ้า ทรงพบเถาวัลย์บนยอดเขาพระสุเมรุ จึงถอนขึ้นมาบิดเถาวัลย์นั้นให้เป็นเกลียวรูปตระบอง แล้วนำขึ้นถวายท้าวมหาพรหม ต่อมาท้าวมหาพรหมได้นำ ขึ้นถวายพระอิศวรผู้เป็นเจ้า ทรงให้เป็นเทพอาวุธคู่พระหัตถ์ ตะบองนี้จะมีศักดานุภาพเป็นที่หวั่นเกรงของหมู่ยักษ์ และภูตผีปีศาจทั้งมวล นับเป็นมงคลประการแรก


 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.