อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / ลานประกอบพิธี

 

ลานประกอบพิธี

 

   
ลานประกอบพิธี

 

ลานประกอบพิธี กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร เป็นลานกว้างใช้สำหรับตั้งแถวกองเกียรติยศ
ได้ ๓ กองร้อย เพื่อต้อนรับประมุขของประเทศหรือบุคคลสำคัญของชาติ และต่างประเทศที่มาเยือนอนุสรณ์สถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ยังใช้สำหรับวางพวงมาลาในพิธีสำคัญต่าง ๆ ด้านหน้าลานประกอบพิธี ประดับธงประกอบพิธีด้านละ ๖ ธง ประกอบด้วย ธงกองบัญชาการทหารสูงสุด ธงกองทัพบก ธงกองทัพเรือ ธงกองทัพอากาศ ธงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธงอาสารักษาดินแดน และด้านข้างลานประกอบพิธี ประดับธงชาติไทยสลับธงชาติของผู้มาเยือนด้านละ ๑๐ ธง 

 

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.