อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในหน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น๑ สนามรบ ๕ เหตุการณ์
ชั้น๑ --สนามรบ ๕ เหตุการณ์

จัดแสดงหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการณ์รบ ๕ เหตุการณ์ โดยใช้ระบบแสงเสียงประกอบคำบรรยาย และแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยของเหตุการณ์รบ คือ

สงครามโลกครั้งที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศสงครามกับ เยอรมนี และออสเตรีย - ฮังการี
กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เรียกร้องดินแดนคืน และปรับปรุงเส้นกั้นเขตแดนไทย – อินโดจีนฝรั่งเศสจากรัฐบาลฝรั่งเศส ได้รับการ ปฏิเสธจนเกิดกรณีพิพาทขึ้น
สงครามมหาเอเชียบูรพา วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ กองทัพญี่ปุ่นส่งกองทัพเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ๆ ในเอเชียบูรพา และประเทศไทยจำเป็นต้องยินยอมให้ญี่ปุ่นใช้เป็นทางผ่าน และประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
สงครามเกาหลี รัฐบาลไทยส่งกำลังทหารไปช่วยรบในสงครามเกาหลี ตามคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติ เพื่อสกัดกั้นนโยบายขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์
สงครามเวียดนาม รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนามขอความช่วยเหลือทางทหารและ ทางเศรษฐกิจต่อประเทศฝ่ายโลกเสรี เพื่อต่อต้านการรุกรานแทรกซึมของเวียดนามซึ่งมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
   
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.