อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร


ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในหน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น๒ จารึกนามผู้เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติ
  ชั้น2 จารึกนามผู้เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติที่ผนังกำแพง เป็นห้องเกียรติยศ และนิทรรศการหมุนเวียน

จารึกนามผู้เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติที่ผนังกำแพง

ภายนอกอาคาร ที่ผนังกำแพงแก้วโดยรอบอาคารประวัติศาสตร์ ชั้นที่ ๒ จารึกนามผู้กล้าหาญ ซึ่งเสียชีวิตจากการรบเพื่อป้องกันประเทศชาติ ดังนี้
- เสรีไทย
- สงครามโลกครั้งที่๑ จำนวน ๑๙ คน
- กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส จำนวน ๑๘๑ คน
- สงครามมหาเอเชียบูรพา จำนวน ๑๗๒ คน
- สงครามเกาหลี จำนวน ๑๘๐ คน
- สงครามเวียดนาม จำนวน ๕๗๓ คน
- การปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และรักษาความมั่นคงภายใน จำนวน ๕,๓๐๐ คน


ห้องเกียรติยศ

ภายในอาคารเป็นสถานที่จัดแสดงเพื่อเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประวัติวีรกรรมของทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่ปฏิบัติการรบด้วยความกล้าหาญและเสียสละ และมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี และเหรียญกล้าหาญ ในการป้องกันประเทศชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นการปลุกใจให้อนุชนรุ่นหลัง ได้รำลึกถึงและเชิดชูวีรกรรมของผู้กล้าหาญเหล่านั้น รวมทั้งจัดแสดงเหตุการณ์ที่สำคัญประกอบดังนี้

จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในการเสด็จเยี่ยมเหล่าทหารระหว่างการปฏิบัติการในพื้นที่การรบ

 

จารึกลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว บทโคลงพระราชนิพนธ์ “สยามานุสสติ”
จารึกรายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี และเหรียญกล้าหาญ

 

จัดแสดงแท่นประกาศเกียรติคุณและภาพถ่าย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของผู้เสียสละชีวิต
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญกล้าหาญ

แท่นประกาศเกียรติคุณและภาพถ่าย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

จัดแสดงวีรกรรมทหารไทยในยุทธภูมิการรบต่างๆ เช่น ยุทธภูมิเขาค้อ ยุทธภูมิช่องช้าง ยุทธภูมิช่องบก
ยุทธภูมิทุ่งซาง ยุทธภูมิโนนหมากมุ่น ยุทธภูมิพูพานน้อย วีรกรรมทหารไทยในการรบ ณ ประเทศเกาหลีใต้ (พอร์คชอพ) ประเทศสาธารณรัฐเวียดนามใต้ (ฟุคโถ) พร้อมการจำลองสมรภูมิ บนโต๊ะทรายและภาพเหตุการณ์์ต่าง ๆ

จัดแสดงหุ่นจำลอง “เทิดเกียรตินักรบกล้า” เพื่อแสดงความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างทหาร ตำรวจ และพลเรือน
ในการป้องกันประเทศชาติ


จัดแสดงประติมากรรมนูนต่ำ แสดงการรบและวีรกรรมทหารไทยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๑ จนถึงการปราบผู้ก่อการร้าย จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการรบต่าง ๆ

 
 
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.