อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้นที่ ๔ วิวัฒนาการเครื่องแบบทหารไทย

การแต่งกายของนายทหารชั้นผู้ใหญ่

เครื่องแบบทหารไทย 4 เหล่าทัพ

เครื่องแบบทหารไทยก่อนสมัยสุโขทัย

เครื่องแบบทหารไทยสมัยสุโขทัย

เครื่องแบบทหารไทยสมัยอยุธยา

เครื่องแบบทหารไทยสมัยธนบุรี
 

ชั้นที่ ๔ วิวัฒนาการเครื่องแบบทหารไทย

 

เครื่องแบบทหาร

เครื่องแบบ หมายถึง เครื่องแต่งกายที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษให้แต่งเหมือน ๆ กันเฉพาะคนหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง เช่น ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พลเรือน นางพยาบาล นักเรียน นักศึกษา พนักงาน รักษาความปลอดภัย เป็นต้น

การจัดทำเครื่องแบบหน่วยงานต่าง ๆ มีความมุ่งหมายดังนี้
๑. ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายและป้องกันความร้อน ความหนาว จึงเป็นปัจจัยจำเป็น ประการหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์
๒. เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
๓. เพื่อแสดงฝ่ายและสังกัด
๔. เพื่อแสดงยศ ตำแหน่ง ต่าง ๆ
๕. เฉพาะเครื่องแบบของทหารนอกจากข้อ ๑-๔ แล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในเรื่อง
- การซ่อนพรางให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ
- ทำให้เป็นที่เกรงขาม ข่มขวัญข้าศึก
- ป้องกันอันตรายจากอาวุธ และสารเคมี เช่น เสื้อเกราะ หน้ากากป้องกันไอพิษ ชุดทนไฟ (เสื้อยันต์อาจอนุโลมเข้าอยู่ในประเภทนี้ บางครั้งเราเรียกเสื้อยันต์ว่า เสื้อเกราะ) เครื่องแบบส่วนใหญ่จะกำหนดที่สีสันของผ้า และรูปแบบ เน้นความสง่างามเพื่อให้ผู้สวมใส่เกิดความภาคภูมิใจ  และเป็นที่นิยมแก่ผู้พบเห็น เป็นการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานนั้น ๆ ด้วย

การแต่งเครื่องแบบ น่าจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของทหารก่อนหน่วยงานอื่น ๆ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีเครื่องแบบแสดงความเป็นพวกเดียวกันอย่างชัดเจน เพราะเมื่อเกิดสงครามเข้ารบพุ่ง ตะลุมบอนกัน จะได้มีเครื่องสังเกตว่าคนไหนเป็นพวกเดียวกับตน และคนไหนเป็นข้าศึกศัตรู เป็น การป้องกันการฆ่าฟันพวกเดียวกันเอง

เครื่องแบบทหารไทย ชนชาติไทยมีกองทหารมาตั้งแต่เริ่มรวบรวมชนเผ่า และตั้งขึ้นเป็นราชอาณาจักร นับเนื่องแต่ กรุงสุโขทัย กรุงศรีีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ได้จัดแสดงการวิวัฒนาการเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายทหารด้วยหุ่น จำลองขนาดเท่าคน จริงในอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร ชั้นที่ ๔ ดังนี้
การแต่งกายของนายทหารและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
่ - กองทัพบก
- กองทัพเรือ
- กองทัพอากาศ
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- การแต่งกายสมัยก่อนสุโขทัย
- การแต่งกายสมัยสุโขทัย
- การแต่งกายสมัยอยุธยา
- การแต่งกายสมัยธนบุรี
- การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
- การแต่งกายสมัยปัจจุบัน 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.