อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร


ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / ภาพจิตรกรรม - การก่อตั้งบ้านเมือง
 


 
การก่อตั้งบ้านเมือง
 

 

การก่อตั้งบ้านเมือง

ชนเผ่าไทยได้ร่วมแรงร่วมใจ เสียเลือด เสียเนื้อ เพื่อก่อตั้งบ้านเมืองต่อสู้เพื่อให้พ้นจากอำนาจของขอม ซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในภูมิภาคแถบนี้

ประมาณปีพุทธศักราช ๑๗๙๒ พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด และพระสหาย คือ พ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมือง บางยาง ได้รวมกำลังกันยกมาตีเมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย จากขอมสมาดโขลญลำพงเมื่อขับไล่พวกขอม พ้นอาณาเขตแล้ว พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวผู้เป็นสหายขึ้นเป็นเจ้าเมืองสุโขทัย

ปีพุทธศักราช ๑๘๒๖ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้น ประเทศไทยมีหนังสือเป็น ของตนเองมา ๗๐๐ ปีกว่า ในสมัยของพระองค์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข เจ้าเมืองมีจิตใจใฝ่ในธรรม ประชาชนมี อิสระในการประกอบอาชีพไม่ต้องเสียภาษี บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในเวลาเดียวกันนั้น รัฐไทยนครอื่นก็รวบรวมเป็นปึกแผ่นปกครองกันด้วยกฎระเบียบ แบบแผนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของตน แยกกันเป็นอิสระ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยึดโยงเชื่อมใจไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดคือ พระบวรพุทธศาสนา

ภาคเหนือ พระเจ้าติโลกราช ทรงสร้างพระเจดีย์เจ็ดยอด ที่วัดโพธาราม นครเชียงใหม่ พระนางจามเทวีทรง สร้างพระธาตุหริภุญไชย พระเจดีย์กู่กุด นครลำพูน

ภาคใต้ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทรงสร้างพระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

ภาคกลาง มีนครที่ยิ่งยงเกริกเกียรติที่สุดนครหนึ่ง เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเผ่าไทย คือพระมหา นครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่มีแม่น้ำ ๓ สายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสักดำรง ยศเป็นพระมหานครอยู่นานถึง ๔๑๗ ปี ปัจจุบันยังมีซากปรักหักพังของพระที่นั่งปราสาทราชมณเฑียร พระสถูป เจดีย์ วัดอาราม ให้มองเห็นภาพอดีตอันเจริญรุ่งเรืองดุจเทพนคร

 

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.