อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร


ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / ภาพจิตรกรรม -วิวัฒนาการ
 


 
วิวัฒนาการ
 

 

วิวัฒนาการ

ราวปีพุทธศักราช ๑๘๙๓ สมเด็จพระรามาธิบดี (อู่ทอง) กษัตริย์ราชวงศ์ชัยปราการ หรือวงศ์อู่ทอง ปฐมบรมกษัตริย์ ผู้สถาปนาพระนครศรีอยุธยาก่อร่างสร้างเมืองจนเป็นปึกแผ่น บ้านเมืองได้เจริญรุ่งเรืองสืบมาทุกรัชกาล

ชั่วเวลาไม่นานช้าพระนครศรีอยุธยา ก็มีพระราชอำนาจแผ่ขยายไปจนถึงกัมพูชา ส่วนทางใต้ได้ขยายดิน แดนไปจน ถึงนครศรีธรรมราช

พระนครศรีอยุธยาในกาลนั้น เปลี่ยนแปลงการปกครอง แบ่งส่วนราชการเป็นฝ่ายกลาโหมและฝ่ายมหาดไทย มีอัครมหาเสนาบดี ๒ ฝ่าย อยู่เหนือจตุสดมถ์ คือ เวียง วัง คลัง นา ทางฝ่ายราชการทัพ ทัพอยุธยาอันนาม หมายว่า “รบไม่แพ้ใคร” ก็พร้อมด้วยกำลังจตุรงคเสนาทั้งเหล่าราบ เหล่าม้า เหล่าช้าง และเหล่ารถ อันเป็นที่เกรง ขามต่อศัตรู พร้อมที่จะถวายเป็นราชพลี และชาติพลีทุก

เมื่อ ลุปีพุทธศักราช ๒๐๘๑ ศึกสงครามก็มารบเมืองคราวแรก เมื่อทัพพม่ากรีฑามาย่ำยีเมืองเชียงกราน หัวเมืองมอญในพระราชอาณาเขต

ทัพทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถ ฝ่ายไทยมีกำลังอาสา (ทหารรับจ้าง)โปรตุเกสเข้าสมทบด้วย ศึกคราวนั้นเป็นครั้งแรกที่ใช้ปืนเป็นอาวุธ ครั้นไทยชนะศึกเชียงกรานแล้วอยุธยาจึงเป็นเป้าหมายสำคัญ ที่ข้าศึกรอบด้านมุ่งหมายจะต่อฤทธิ์ด้วย

 

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.