อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร


ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / ความรุ่งเรืองของราชอาณาจักร
 


 
ความรุ่งเรืองของราชอาณาจักร
 

 

ความรุ่งเรืองของราชอาณาจักร

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลักของเผ่าไทยในครั้งนั้น เป็นพระมหานครที่ยิ่งยศแห่งบูรพทิศ ผู้คนหลายชาติ หลายภาษา เวียนกันเข้ามาค้าขาย และพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่เป็นนิจ จนอยุธยาได้รับยกย่องว่าเป็นศูนย์กลาง การค้าในภูมิภาคนี้ของโลก

ในแผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง (พุทธศักราช ๒๑๗๓-๒๑๙๘) พระองค์ทรงเป็นมหาจักรพรรดิไทย ทั้ง ทางโลก และทางธรรม โปรดเกล้าฯให้สร้างวัดไชยวัฒนาราม อันตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาจกล่าวได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของช่างอยุธยา วิจิตรตระการตา ตระการใจแก่ผู้พบเห็น

สิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองไม่นาน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็เสด็จขึ้นเสวยราช (พุทธศักราช ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) ในรัชกาลของพระองค์ อยุธยาได้ก้าวสู่ความรุ่งโรจน์สูงสุดเท่าที่เคยปรากฏในพงศาวดาร ของพระมหานคร

พุทธศักราช ๒๒๒๘ พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส ผู้มีพระเดชานุภาพแผ่ไพศาลในยุโรปทรงส่งราช ราชฑูต เชอวาลิเย เดอ โชมองค์ นำพระราชสาสน์ และเครื่องมงคลราชบรรณาการจากราชสำนัก ณ กรุงปารีส มาทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ พระราชวังฤดูร้อน นครลพบุรี

พุทธศักราช ๒๒๒๙ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงส่งออกพระวิสูตรสุนทร นำทูลพระราชสาสน์ ตอบไปถวาย ณ พระราชวังแวร์ซาย กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นยุคสมัยแห่งทางพระราชไมตรี ระหว่าง ๒ มหานคร อันรุ่งเรืองและยิ่งยง

 

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.