อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร


ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ี
 


 
การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์
 

 

การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์

ณ วันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีขาล ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ เวลาย่ำรุ่งแล้ว ๔๕ นาที ชี พ่อพราหมณ์ และเสนามาตย์ประชุมกันเฝ้าพระบาท โดยอนุกรมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้ยกหลักเมืองกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นปฐม แล้วลงมือจัดการรังสฤษดิ์พระนครต่อไปด้วยใจหมายมุ่งจะนิรมิตพระนครศรีอยุธยาขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้จงได้

โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก และชำระกฎหมายตราสามดวง นามพระนครอันปรากฎรัตนโกสินทร์นั้น ด้วยพระนครนี้มีพระพุทธปฏิมากรแก้วมรกตเป็นศิริเลิศ ไม่มีีราชธานีใดจะเทียมทัน พระพุทธมหามณีคู่บ้านคู่เมืองงามพร้อมด้วยพระพุทธลักษณะโสภาคตั้งแต่ได้ไปประดิษฐานเป็นศรีแผ่นดินแล้ว ก็บันดาลให้เกิดแต่ศุภผลศิริสวัสดิ์เสมอมา

กรุงเทพมหานครเมื่อแรกสถาปนานั้นเป็น เวลาบ้านเมืองเพิ่งฟื้นตัวจากภัยสงคราม แต่ถึงกระนั้น สมเด็จปฐมบรมราชจักรีวงศ์ ก็ทรงพระอุตสาหะใส่พระราชหฤทัยในราชการทุกด้าน ทรงตั้งพระสัตยาธิษฐานว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันเขต ขันธเสมา รักษาประชาชนและมนตรี”

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.