อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร


ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / เข้าสู่ยุคใหม่
 


 
เข้าสู่ยุคใหม่
 

 

เข้าสู่ยุคใหม่

เคียงคู่กับงานรักษามรดกเอกราช คืองานบำรุงและพัฒนาสยามรัฐ ให้ก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าวันวานก็ด้วย พระเมตตาคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาราชผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงนำชาติเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ ประกาศเลิกทาส ให้ความเป็นไท

กลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า เมื่อธงไตรรงค์อันเป็นเครื่องหมายความเป็นชาติ ได้ไปนำแถวทหาร ณ ใจกลางกรุงปารีส เมื่อสิ้นมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑ วันนั้นนับเป็นวันเริ่มต้นปลดภาระสิทธิภาพนอกอาณาเขต

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.