อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมตำรวจสนาม

 

 

 

 

วีรกรรมตำรวจสนาม

ในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส นับจากเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ จนถึงเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ชายแดนประเทศไทยด้านตะวันออกถูกรุกรานจากอินโดจีนของฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ กองตำรวจสนามออกไปรักษาชายแดนที่บ้านห้วยโก๋น อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้เข้าไปหาข่าวและดำเนินการทางจิตวิทยาในดินแดนข้าศึก

เมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๔๘๔ กองตำรวจสนามน่าน จำนวน ๘๐ นาย ในการบังคับบัญชาของ พันตำรวจโท หลวงนเรนทรเสนีย์ (สมุทรนเรนทร เสนีย์) เข้ายึดเมืองเงินและหงษา แคว้นหลวงพระบางได้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และได้ทำพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นโบกสะบัดเหนือดินแดนที่ยึดได้ และยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของข้าศึกได้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น กองพันทหารราบที่ ๓๐ จังหวัดลำปาง ได้เคลื่อนที่เข้ามาเสริมกำลังและทำการรุกต่อไปในดินแดนข้าศึก การปฏิบัติการของตำรวจสนามน่านครั้งนี้ นับว่าเป็นผลงานดีเด่นควรได้รับการสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.