อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมกองพันทหารราบที่ ๓ กองพลพระนคร

 

 

 

 

วีรกรรมกองพันทหารราบที่ ๓ กองพลพระนคร

ในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๔ นายพันตรีขุนพิมานกลยุทธ (นิ่ม ชโยดม) ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กองพลพระนคร ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการกองพลพระนครให้ไปยึดบ้านพร้าวเมืองศรีโสภณ ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยด้านอรัญประเทศไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๙ กิโลเมตร

เมื่อยึดบ้านพร้าวได้แล้ว ได้พิจารณาภูมิประเทศเห็นว่า ข้าศึกได้ดัดแปลงภูมิประเทศไว้ล่วงหน้า หากยึดอยู่ ณ ที่นั้นจะไม่ปลอดภัย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ จึงขออนุมัติเลื่อนแนวออกไปข้างหน้าอีก ๔ กิโลเมตร เพื่อยึดห้วยยางซึ่งเป็นภูมิประเทศที่เกื้อกูลในการตั้งรับแต่เนื่องจากเวลาและสถานการณ์บังคับ ผู้บังคับกองพัน ฯ จึงตัดสินใจเคลื่อนที่ไปก่อนจะได้รับอนุมัติ

รุ่งขึ้น ในวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เวลาประมาณ ๐๕๐๐ น. กองพันทหารต่างด้าวของฝรั่งเศส ได้เคลื่อนกำลังเข้ามาหน้าแนวห้วยยางในพื้นที่สังหาร ทหารไทยจึงได้ยิงด้วยอาวุธทุกชนิดอย่างหนักทำให้ข้าศึกเสียชีวิตและบาดเจ็บประมาณ ๒๐๐ คน ผู้บังคับหน่วยของข้าศึกตายในที่รบ และจับเป็นเชลยได้เป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีทหารฝรั่งเศส ๕ นาย และสามารถยึดธงชัยเฉลิมพล ซึ่งประดับเหรียญกล้าหาญ ครัวซ์ เดอ แกร์ ของฝรั่งเศสได ้

จากวีรกรรมครั้งนี้กองพันทหารราบที่ ๓ ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญประดับธงชัยเฉลิมพล เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มีหนังสือชมเชยความกล้าหาญของกองพันทหารราบที่ ๓ ซึ่งถือว่า เป็นเกียรติประวัติที่อยู่ในความทรงจำของกองทัพไทยตลอดมา

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.