อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวร

 

 

 

 

วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวร

ปีพุทธศักราช ๒๑๒๙ ในแผ่นดินพระมหาธรรมราชา พระเจ้าหงสาวดี – นันทบุเรงยกกองทัพเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวร ทรงเป็นมหาอุปราช ได้จัดกำลังจู่โจมเข้าตีค่ายพม่าทั้งกลางวันกลางคืนหลายครั้ง

ครั้งสำคัญเมื่อเดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เวลากลางคืนสมเด็จพระนเรศวรเข้าจู่โจมตีค่ายทัพหน้าของพระเจ้าหงสาวดี เมื่อยึดค่ายได้แล้ว ได้รุกเข้าประชิดค่ายหลวงของพระเจ้าหงสาวดี พระองค์ทรงคาบพระแสงดาบนำทหารปีนค่ายพระเจ้าหงสาวดี ถูกข้าศึกแทงตกลงมาจึงเข้าค่ายไม่ได้ เมื่อข้าศึกกรูกันเข้ามามาก พระองค์จึงแหวกวงล้อมนำกำลังกลับพระนคร

พระแสงดาบ ที่ทรงใช้ในคืนนั้น จึงปรากฏนามว่า “พระแสงดาบ คาบค่าย”

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.