อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมพันท้ายนรสิงห์

 

 

 

 

วีรกรรมพันท้ายนรสิงห์

ปีพุทธศักราช ๒๒๔๗ สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) เสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยประพาสเมืองสมุทรสาคร เมื่อถึงตำบลโคกขาม ซึ่งมีลำคลองคดเคี้ยว

พันท้ายนรสิงห์ไม่สามารถบังคับเรือให้แล่นไปตามลำคลองได้ หัวเรือพระที่นั่งจึงพุ่งชนกิ่งไม้ใหญ่จนโขนเรือหัก ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และกฎมณเฑียรบาล พันท้ายนรสิงห์จึงกราบบังคมทูลให้ประหารชีวิตตนเสีย

สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ทรงให้อภัย แต่พันท้ายนรสิงห์ขอถวายชีวิต เพื่อมิให้เสียราชประเพณี และ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่คนรุ่นหลัง ผลที่สุดสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์จำเป็นต้องประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ และได้ทรงสร้างศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ไว้ ณ ที่นั้น

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.