อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก

 

 

 

 

วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก

ปีพุทธศักราช ๒๓๑๖ โปสุพลา แม่ทัพพม่า ยกทัพไปตีเวียงจันทน์ได้แล้ว จึงเลยลงมาตีเมืองพิชัย

พระยาสีหราชเดโชชัย เจ้าเมืองพิชัย พร้อมกับเจ้าพระยาสุรสีห์ เจ้าเมืองพิษณุโลกได้ร่วมกันทำการต่อสู้กับพม่า  กองทัพไทยกับกองทัพพม่าเข้าประจัญบานรบกันเป็นสามารถ

พระยาพิชัย ถือดาบ ๒ มือ เข้าไล่ฟันพม่า จนดาบหักและพม่าถอยหนีไป  ผลการรบครั้งนี้เป็นที่เลื่องลือชื่อเสียง จึงเรียกชื่อกันว่า “พระยาพิชัยดาบหัก” แต่นั้นมา

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.