อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
   

 


วีรกรรมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ปีพุทธศักราช ๑๘๐๒ ขุนสามชนยกกองทัพมาตีเมืองตาก

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย พร้อมด้วยพ่อขุนรามคำแหงพระราชโอรสองค์เล็ก เสด็จยกกองทัพเข้าต่อสู้ การสู้รบครั้งนี้ได้รับ ชัยชนะมีหลักฐานไว้ใน ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ดังนี้ “...เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้าขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด มาท่อ เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชน หัวซ้าย (แต่) ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้าหน้าใส พ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจะแจ กูบ่่หนี กูขี่ช้างเนกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้าง ขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้ ขุนสามชนพ่าย หนี พ่อกูจึ่งขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหง เพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน...”

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.