อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมสมเด็จพระสุริโยทัย

 

 

 

 

วีรกรรมสมเด็จพระสุริโยทัย

ปีพุทธศักราช ๒๐๙๑ ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ เจ้าเมืองหงสาวดี-ตะเบงชะเวตี้ยกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ และสมเด็จพระสุริโยทัย ซึ่งแต่งองค์เป็นพระมหาอุปราช พร้อมด้วยพระราเมศวร และพระมหินทรา พระโอรสสองพระองค์ทรงช้างศึกเสด็จเป็นกระบวนออกมาประลองกำลังข้าศึกที่ทุ่งลุมพลี 

พระเจ้าแปรแม่ทัพหน้าของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ได้ยกกองทัพเข้าปะทะและทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์  ช้างทรงของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์เสียทีช้างพระเจ้าแปร สมเด็จพระสุริโยทัยเกรงพระสวามีจะเป็นอันตราย จึงขับช้างออกขวางช้างพระเจ้าแปรไว้ พระเจ้าแปรฟันด้วยของ้าวต้องพระอังสา ขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์ พระโอรสทั้งสองพระองค์ขับช้างเข้าต่อสู้ และกันพระศพพระมารดากลับเข้าพระนคร

วีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัยครั้งนี้ นับเป็นยอดแห่งความกล้าหาญ แม้จะเป็นสตรีแต่มิได้เกรงกลัวอันตราย ยอมถวายชีวิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ และพระสวามี

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.