อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร / พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมรูป ร.5 (ภาพโดย เสริมสกุล โทณะวณิก (C)

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจัดหารายได้
เข้ากองทุนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ มี พลเอก นฤดล เดชประดิยุทธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้มา
เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤกษภาคม พ.ศ.๒๕๓๖ มีจิตเมตตาจัดสร้าง
รูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง โดยแกะสลักด้วยหินอ่อน
สีขาว (ไว้ท์คาราร่า) ที่ดีที่สุดในโลกจากประเทศอิตาลี ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการแกะสลักหินอ่อน
จากประเทศอิตาลี คือ ดร.เปาโล เวียกกิ มาทำการแกะสลักที่วัดธรรมมงคล ค่าใช้จ่ายประมาณ ๓
ล้านบาท

หลังแกะสลักเสร็จ ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ฯ จากวัดธรรมมงคลทำพิธีบวงสรวงและ
เฉลิมฉลองที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗ และ
อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ หน้าอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.