อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ
แหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย - ยินดีต้อนรับทุกท่าน
อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร

อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมสูง ๕ ชั้น ลักษณะคล้ายป้อมค่ายหอรบสมัยโบราณ ประกอบด้วย

อาคารประกอบพิธี

อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทย ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีสำคัญของชาติ เช่น วันกองทัพไทย วันทหารผ่านศึก วันทำบุญดินสมรภูมิ เป็นต้น อุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณบูรพกษัตริย์ และดวงวิญญาณวีรชน

อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารแห่งจิตวิญญาณ ประกอบด้วยสิ่งสาระสำคัญ ดังนี้

อาคารภาพปริทัศน์

อาคารแสดงภาพวาดเหตุการณ์สำคัญใน ประวัติศาสตร์ของชาติไทย แบบ ๓๖๐ องศา และ จัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ

 
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร.๐-๒๕๓๒-๑๐๒๑
เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม
การเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน