อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

 

ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

เป็นการจัดและตกแต่งพื้นที่ บริเวณภายนอกอาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติให้สวยงามร่มรื่น เหมาะสมเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ด้านทิศเหนือของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จัดแสดงเหตุการณ์
สงครามมหาเอเชียบูรพา การปฏิบัติการรบของกองทัพพายัพซึ่งเคยเข้าไปถึงเมืองเชียงตุง >> ดูรายละเอียด >>

๒. การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ จัดแสดง
ทั่วบริเวณภูมิสถาปัตยกรรมของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ >> ดูรายละเอียด >>

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.